Teknisk sprit

Teknisk sprit är en samlad benämning på den etanol som används i olika tillämpningar inom industri, hälsovård, undervisning, forskning mm. Exempel på användningsområden kan vara kylning, värmeväxling och frysskydd men också som lösningsmedel, rengöring, kosmetik, desinfektion, extraktionsmedel, kemisk råvara, kemisk reaktant mm. Den är därmed skild från användning som dryck och antal tillämpningar är många. Myndigheterna som är satta att övervaka handel med sprit (Folkhälsoinstitutet samt Skatteverket) skiljer på om spriten är ren (utan denaturering), denaturerad eller fullständigt denaturerad.

Denaturerad sprit

Teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad ska vara denaturerad på ett sätt som så långt möjligt hindrar förtäring av spriten men utan att hindra den avsedda användningen. Rätt att bedriva handel med sådan sprit har den som av Skatteverket godkänts som upplagshavare. Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att köpa sådan sprit (se vidare ”Skattebefrielse för etanolinköp på startsidan”). För att få rätt att köpa ren, odenaturerad sprit eller denaturerad sprit måste man ha en skattebefrielse från Skatteverket för just den produkt man avser att köpa.

Fullständigt denaturerad sprit

För handel med fullständigt denaturerad sprit krävs inget godkännande. Med fullständigt denaturerad sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93.

Olika denatureringar från Solveco

Solveco tillhandahåller ett av marknadens största urval av etanolblandningar med olika denatureringar, i olika förpackningsstorlekar och för olika användningsområden.  I tabellen nedan framgår de olika produkter som vi kan tillhandahålla.