Om Solveco

Solveco AB är ett privatägt företag som bildades år 1994 under dåvarande bolagsnamnet Solveco Chemicals Aktiebolag. Vi producerar och säljer produkter till bland annat Läkemedelsindustrin, Livsmedelsindustrin, Tillverkande industri, Universitet, Högskolor, Medicinska laboratorier och Sjukhus.

I Solveco gruppen finns två övriga företag. Bolaget Helachem Sweden AB förvärvades år 2012 och säljer främst köldbäraretanol men tillhandahåller även olika typer av lösningsmedel och etanolblandningar till industrin. Solveco äger även 51 % av bolaget BioHospital i Kopparberg som är en legoproducent av medicinteknisk utrustning men som även är leverantör av vissa produkter till Solveco. BioHospital har bland annat renrum på 300 m².

Solveco AB:s produktsortiment består till största delen av olika etanolblandningar med tillhörande denatureringar i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Vår kundgrupp är uteslutande företag och när det gäller etanoler så har samtliga kunder tillstånd från skattemyndigheten som skattebefriade förbrukare alternativt som skatteupplag. Till övriga kemikalier kan nämnas aceton, metanol, isopropanol, formaldehyd, etylacetat, xylén, ättiksyra m.fl.

De vanligaste förpackningarna är 1L, 5L, 25L, 200L samt IBC containers om 1 000L. Solveco arbetar med ett antal legofyllare men har också en egen produktion där vätskor tappas om till mindre förpackningar eller späds ned till en lägre koncentration t.ex. formaldehyd som späds ned från 30-37 % med vatten och en fosfatbuffert till 4 % vilken är den standardkoncentration som samtliga sjukhus använder.

Kvalitet, kundbemötande och snabba leveranser och nyckelord för oss. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016, medicinteknisk produktion och har en utarbetad miljöpolicy. Vi anpassar också produkter efter kundförfrågan främst inom sjukvården men också till industrin.

 

SOLVECO INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera våra kunders personuppgifter. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig bestämmer vilket syftet och de metoder som används när personuppgifter samlas in och behandlas. Det är också personuppgiftsansvarig som ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:           Solveco AB

Organisationsnummer:             556487-8998

Adress                                      Tallbacksgatan 10, 195 72 Rosersberg

Kontakt via e-post                     info@solveco.se

Kontakt per telefon                   08-732 72 75 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi arbetar oftast med kunder som vi har en lång relation till.  Vanligen har vi ett leveransavtal men ibland så har vi inget skrivet avtal utan vår relation hanteras via offerter, muntliga avtal samt våra allmänna villkor. Vår relation ger oss tillgång till de personuppgifter som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder och leverera de produkter och tjänster som leveransen avser.

När du tar kontakt med oss (t.ex. via e-post, telefon eller när du fyller i dina personuppgifter i det kontaktformulär som finns på vår hemsida) kommer vi att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Vi samlar aldrig in annan information om dig än vad du själv uppger i din kommunikation med oss. 

Rättsliga grunden för vår behandling

Vi för ett personuppgiftsregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring, vänligen kontakta oss.

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

Lagring av personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter per e-post.

Våra anställda är utbildade på vår integritetspolicy. Den ingår också i den utbildning som varje nyanställda får.  Vi följer även kontinuerligt upp att policyn efterlevs.

Datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss medan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Därmed kan vissa personuppgifter lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje man om det inte krävs för att fullfölja vår leverans till våra kunder. I de fall vi har någon leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner.

Rättelse och information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige.  Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.